top of page

Wanene Yesu ?

Jesus Kristi (Shafaffe) shine, bisa ga koyarwar Kirista bisa ga Sabon Alkawari (NT), Almasihu kuma Ɗan Allah da Allah ya aiko domin ceton dukan mutane.Mu Kiristoci mun gaskata cewa Yesu ba ɗan Maryamu kaɗai ba ne. , amma kuma Ɗan Allah, wanda mutane suke kira “Almasihu”. Wannan yana nufin wani abu kamar "Mai Fansa". Sunan Yesu Kristi ya kwatanta ɓangarori biyu na halinsa na musamman. Yesu Banazare shine jigon bangaskiyar Kirista. Sabon Alkawari ya kwatanta shi da Ɗan Allah kuma ya faɗi ayyukansa masu banmamaki da misalansa. Allah ne ya aiko Yesu zuwa duniya domin ya gafarta mana zunubanmu.

Allah yana son mu ’yan Adam mu shiga aljanna bayan mutuwa, zuwa sabuwar Urushalima. Domin wannan, duk da haka, dole ne mutum ya kasance mai tsabta kuma marar zunubi. Saboda faɗuwar, duk da haka, yanzu zunubi yana manne da mutum. Kuma ba mutumin da yake da 'yanci daga zunubi. Don haka mutum ba zai iya zuwa wurin Allah a aljanna bayan mutuwarsa ba. Tsaftar Allah kawai ba ya ƙyale mu mu zo da zunubi cikin gaban Allah. Allah ya san cewa a ƙarshen zamani inda muke, kiyaye dokokin ba zai yi wuya ba, don haka dole ne a yi gafara a yanzu dabam. Kuma saboda wannan ne Allah ya sadaukar da ɗansa. Domin mutum najasa ne, amma ƙaunar Allah da gafararsa suna da yawa har ya mai da ɗansa nama da jini domin ya mutu a kan gicciye domin zunuban mutane a madadin dukan mutane. Tashinsa daga matattu kwanaki 3 bayan gicciye shi alama ce ta sake haifuwar mu Kiristoci da za mu fuskanta lokacin da za mu shiga aljanna. Bayan ya karɓi Yesu Kristi a matsayin Mai-ceto, Kirista ya sake yi wa kansa baftisma da ruwa a matsayin sabon Kirista, an ta da shi daga matattu kuma ya sami rai madawwami. Duk wanda ya gaskata cewa Yesu ya mutu domin zunubanmu zai sami rai madawwami.

Saboda haka Yesu ya ce:"Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina.". (Yahaya 14:6)

Halittu ya fara zuwa.

Asalin duniya da dabbobi.

Sai Allah ya halicci mutum.

Da farko namiji sai mace.

Faɗuwar Mutum ta zo tare da Adamu da Hauwa'u suna cin haramun 'ya'yan itace.

Don haka suka yi watsi da dokar da Allah ya ba su kuma suka yi zunubi.

Ta wajen cin ’ya’yan itacen da aka haramta, Adamu da Hauwa’u sun gane cewa tsirara suke kuma sun rasa rashin laifi.

Sai Allah ya kore su daga aljanna. Sa’ad da Allah ya ga cewa mutane suna cike da zunubi, Allah ya so ya halaka duniya da mutane da rigyawa. Amma da mutane kamar Nuhu, Allah ya ga cewa har yanzu 

mutanen kirki kuma ya umurci Nuhu ya gina jirgin. Daga karshe Allah ya daina halaka duniya. A matsayin alamar salama, Allah ya nuna bakan gizo. Shekaru da yawa bayan haka, Allah ya ceci Isra’ilawa daga bautar Masarawa.

Fir’auna na Masar ya taso, Musa ya ceci zaɓaɓɓun mutanen Allah. Domin samun gafarar Allah, Allah ya ba mutane dokoki. 

Amma Allah ya sani cewa a ƙarshen zamani, inda muke, ba za a ƙara yin rayuwa bisa ga umarnin ba.

Shi ya sa Allah ya aiko da dansa duniya. Domin mu sami gafara ta wurin Yesu. Wannan baiwar Allah ce a gare mu. Wannan ita ce ƙaunar Allah da alherin Allah. 

Albishir.

 

"Ni ne tashin matattu kuma ni ne rai. Duk wanda ya gaskata da ni zai rayu ko da ya mutu." Yohanna 11:25

Godfaith Logo_edited.jpg
bottom of page