top of page

73 harsuna

Godfaith Logo_edited.jpg

Ni ne Away
da kuma Gaskiya
da wancan Rayuwa . Yahaya 14.6

Yesu ƙauna ne

bottom of page