top of page

Kowa, kamar yadda ya zartar a cikin zuciyarsa, ba tare da haquri ba, ko a qarqashin tilastawa; domin Allah yana son mai bayarwa mai fara'a. 2 Korinthiyawa 9:7

bottom of page